Skip to main content

Työnantajakuvan kirkastaminen yhteiskehittämällä

Socialan järjestämässä Työnantajakuva-projektissa kirkastettiin mukana olevien osakasyhteisöjen työnantajakuvaa yhteiskehittämisen avulla. Projektin  aikana osallistujat oppivat viestinnän ammattilaisilta ja toisiltaan.

Projektiin osallistuivat ravintolapalveluita tarjoava Juvenes Oy, mielenterveys- ja päihdetoipujille asumispalveluita ja toipumista tukevaa avointa toimintaa tarjoavat Lilinkotisäätiö ja Mente sekä ikäihmisille hoivapalveluita tarjoava Wilhelmiina Palvelut Oy

Yhteiskehittämisen tavoitteet ja toteutus

Valmentavalla otteella toteutetun yhteiskehittämisen tarkoituksena oli tarjota osallistujille markkinointiviestinnän työkaluja, jotta he voivat paremmin rakentaa ja vahvistaa työnantajakuvaansa. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä toimintaympäristössä, jossa uusien osaajien houkuttelu vaatii entistä enemmän työnantajien panostusta. Valmennustapaamisissa keskityttiin kehittämään viestinnän sisältöjä, jotka korostavat kunkin organisaation vahvuuksia ja erityisyyttä. Työkaluna käytettiin Valoria Oy:n kehittämää asiakasmatkamallia, joka auttaa luomaan kestävää ja strategista sisältöä. 
Osallistujat valitsivat yhdessä Valorian kanssa tavoitteikseen esimerkiksi tunnettavuuden lisäämisen, kehittämisnäkökulman vahvistamisen, sairaanhoitajan työn monipuolisuuden esille tuomisen sosiaalipalveluissa sekä sosiaali- ja terveysalan muuttamisen ja uudenlaisen hoitotyön näkyvyyden vahvistamisen. 

Hyödyllisiä viestintämateriaaleja ja uusia toimintamalleja 

Jokaisen organisaation lähestymistavat ja valmennuksen aikana syntyneet sisällöt olivat erilaisia, vaikka valmennuksen alussa tunnistetuissa kehittämiskohteissa olikin paljon yhteistä. Osallistujat pitivät tärkeänä, että asiakasmatkan muotoiluun osallistuivat myös oman organisaation nykyiset työntekijät. Yhteinen työskentely syvensi viestien sisältöä ja konkretisoi asiakasmatkan eri vaiheita. Toisaalta arvokkaaksi koettiin myös, että organisaation viestejä kirkastettiin ulkopuolisten ammattilaisten avulla, joka ei entuudestaan tuntenut organisaatiota.

Strategisen viestinnän ammattilaiset osakkaiden tukena

Socialan kumppanina projektissa toimivat strategisen viestinnän valmentajat Kati Keronen ja Sanna Sevänen Valoriasta. Heidän mukaansa osallistujilla oli vahva asiantuntemus ja monipuolinen ymmärrys omien organisaatioidensa vahvuuksista. Apua tarvittiin lähinnä erottautumistekijöiden sanoittamisessa, tavoitteiden valinnassa ja täsmentämisessä sekä viestinnän sisältöjen näkökulmittamisessa ja asiakaslähtöisessä muotoilussa. Osallistujat arvostivat erityisesti Valorian valmentavaa ja ratkaisukeskeistä otetta sekä Valorian osallistujien käyttöön osoittamia työkaluja. Osakkaat kokivat yhteistyön erittäin hyödylliseksi ja aikovat hyödyntää oppimiaan asioita jatkossa. Kaikki osallistujat saavuttivat yhteiskehittämiselle asetetut tavoitteet. Socialan osakkaat saivat aikaan uutta viestintämateriaalia ja toimintamalleja, joita he voivat hyödyntää itsenäisesti tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Linkistä pääset tutustumaan Socialan yhteistyökumppanin Valorian palveluihin. 

Linkistä pääset tutustumaan Socialan palveluihin